Słownik matematyczny
Polsko - angielski

Słownik ten zawiera kilkaset haseł zarówno z prostej matematyki szkolnej jak i z matematyki nieco bardziej zaawansowanej. Tych ostatnich jest raczej niewiele i ich obecność może w pierwszej chwili zaskoczyć (np. butelka... Kleina). Ale nigdy nie wiadomo, co komu potrzebne. Napisałem ten słownik, bo kiedyś sam takiego potrzebowałem. Są tu więc wszystkie wyrażenia które znam. Jeśli znalazłeś jakieś błędy, będę wdzięczny, jeśli do mnie napiszesz.


 Słownik jest niekompletny? Wpisz brakujący termin i kliknij Dopisz.
 


Uwaga: Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z poniższego słownika.
A
addytywnośćadditivity
addytywnyadj additive
afinicznyadj affine
aksjomataxiom
algebraalgebra; ~ liniowa linear algebra
algebraicznyadj algebraic
algorytmalgorithm
analizaanalysis
analogiaanalogy
analogicznieadv analogically; in analogic way
aproksymacjaapproximation
aproksymowaćv aproximate
arcus cosinusarccosine; ozn. acos
arcus cotangensarccotangent; ozn. acot
arcus sinusarcsine; ozn. asin
arcus tangensarctangent; ozn. atan
arytmetycznyadj arithmetic

B
bijekcjabijection
bokside
brzegboundary
butelka~ Kleina Klein bottle

C
całkaintegral; ~ oznaczona definite integral; ~ nieonaczona indefinite integral
całkowaćv integrate
całkowalnyadj integrable
całkowanieintegration; ~ przez podstawianie integration by substitiution; ~ przez części integration by parts
całkowicieadv entirely
całkowitytotal; liczba ~ integer
całkowyadj integral; operator ~ integral operator
ciałofield
ciągsequence; ~ malejący (rosnący) decreasing (increasing) sequence; ~ zbieżny (rozbieżny) convergent (divergent) sequence; ~ arytmetyczny (geometryczny) arithmetic (geometric) sequence; ~ monotoniczny monotone sequence
ciągłośćcontinuity
ciągłyadj continuous
cięciwachord
cosecanscosecant; ozn. csc
cosinuscosine; ozn. cos
cotangenscotangent; ozn. cot
cyfradigit; figure
cyklcycle
cyrkielcompass
częśćpart; ~ całkowita integer part; floor function (ozn. ); ~ ułamkowa fractional part (ozn. {x})
czworokątquadrilateral; ~ na którym można opisać okrąg cyclic quadrilateral
czworościantetrahedron (pl. tetrahedra)
czwórkaquadruple
czynnikfactor

Ć
ćwiczenieexercise

D
danyadj given
deltoiddeltoid
długośćlength
dodaćpatrz plus, dodawać
dodawaćv add
dodawanieaddition
domkniętyadj closed (ze względu na under); przedział ~ closed interval
dopełnieniecomplement
dowodzićv (theorem) prove
dowolnyadj arbitrary; any
dowódproof; ~ nie wprost reductio ad absurdum
dualnośćduality
dwudziestościanicosehedron (pl. icosehedra)
dwumianbinomial; ~ Newtona Newton's binomial
dwunastościandodecahedron (pl. dodecahedra)
dwusieczna(angle) bisector
dychotomiadichotomy
dywergencjadivergence
działanieoperation
dzieleniedivision
dzielićv 1. (liczbę) divide (przez by) 2. (odcinek) divide; ~ w stosunku 3:1 to divide in the ratio 3:1; (na części) split (na into); partition
dzielnadividend
dzielnikdivisor; największy wspólny ~ greatest common divisor (ozn. GCD)

E
ekstrapolacjaextrapolation
ekstremumextremum
elementelement; ~ wyznacznika entry; ~ neutralny identity element; ~ neutralny dodawania (mnożenia) additive (multiplicative) identity
elipsaellipse

F
fałszfalse
foremnyadj regular
formaform; ~ różniczkowa differential form
fragmentpiece
funkcjafunction; ~ malejąca (rosnąca) decreasing (increasing) function; ~ monotoniczna monotone function; ~ okresowa periodic function; ~ wypukła (wklęsła) convex (concave) function; ~ parzysta (nieparzysta) even (odd) function; ~ ograniczona bounded function; ~ trygonometryczna trygonometric function; ~ liniowa linear function; ~ kwadratowa quadratic function; ~ ciągła continuous function; ~ różniczkowalna differentiable function; ~ całkowalna integrable function; ~ podcałkowa integrand; ~ pierwotna ;

G
geometriageometry; ~ analityczna analityc geometry; ~ algebraiczna algebraic geometry; ~ euklidesowa euclidean geometry; ~ hiperboliczna hyperbolic geometry; ~ Łobaczewskiego Lobaczewski's geometry
globalnyglobal; maksimum ~e global maximum
gradientgradient
grafgraph
graniastosłupprism; ~ prosty right prism; ~ pochyły oblique prism; ~ prawidłowy right regular prism
granicalimit (czegoś of sth); ~ gdy n dąży do nieskończoności limit as n goes to infinity
grupagroup; ~ abelowa abelian group

H
hiperbolahyperbola
hipotezahypothesis; statement
homomorfizmhomomorphism

I
identycznośćidentity
iloczynproduct; ~ od k = 1 do n product from k = 1 to n; ~ po wszystkich zbiorach product over all sets
ilorazquotient
implikacjaimplication
implikowaćv imply
indeks~ górny (dolny) superscript (subscript)
indukcja(mathematical) induction (względem on)
indukcyjnieadv by induction
iniekcjainjection; "one-to-one" function
interpolacjainterpolation
inwersjainversion
istniećv exist; ~je liczba całkowita k there exists integer k
istnienieexistance
iteracjaiteration
iteracyjnieadv by iteration
iterowaćv iterate

J
jedentylko ~ unique; dokładnie ~ exactly one
jedna n-taone n-th (wyj. jedna druga one half)
jednokładnośćhomothety
jednomianmonomial
jednorodnyadj homogeneous; równanie ~e homogeneous equation; wielomian ~ homogeneous polynomial
jednostkaunit
jednostkowyadj unit

K
kartezjańskiCartesian; iloczyn ~ Cartesian product
kawałekpiece
kątangle; ~ ostry acute angle; ~ prosty right angle; ~ rozwarty obtuse angle; ~ środkowy
kątomierzprotractor
kierownicadirectrix
kierunekdirection; zgodnie z ~kiem ruchu wskazówek zegara clockwise; przeciwnie do ~ku ruchu wskazówek zegara counterclockwise
kolejnośćorder
kolejny(następny) next; ~e (następujące po sobie) consecutive
kolumnacolumn
kombinacjarearrangement; ~ liniowa linear combination
kombinatorykacombinatorics
kongruencjacongruence
koniecznieadv necesserily
koniecznyadj necessary
koniugacjaconjugation
konstrukcjaconstruction
konstruowaćv construct
krawędźedge
krokstep
krzywacurve
kształtshape
kulaball (sphere)
kwadrat1. (figure) square 2. square; ~ liczby całkowitej perfect square

L
lematlemma
leżećv lie (na on)
liczbanumber; ~ naturalna natural number; ~ całkowita integer (number); ~ wymierna rational (number); ~ niewymierna irrational number; ~ rzeczywista real number; ~ zespolona complex number; ~ dodatnia (ujemna) positive (negative) number; ~ parzysta (nieparzysta) even (odd) number; ~ pierwsza prime (number); ~ złożona composite number; ~ algebraiczna algebraic number
liczniknumerator
liczyćv (sztuki) count; (obliczać) compute; (przekształcać) derive
linijkaruler
liniowoadv linearly
logarytmlogarithm; ~ naturalny natural logarithm
lokalnylocal; maksimum ~e local maximum

Ł
łącznośćassociativity
łącznyadj (od prawa łączności) associative
łączyćv connect; join (z to)
łukarc

M
macierzmatrix (pl matrices)
maksimummaximum (pl maxima); ~ lokalne (globalne) local (global) maximum
maksymalnyadj maximum; maximal
malejącyadj decreasing
metodamethod
metrykametric
mianownikdenominator
miejsce~ geometryczne locus
minimalnyadj minimum; minimal
minimumminimum (pl minima); ~ lokalne (globalne) local (global) minimum
minusminus
mniejszyadj less; ~ lub równy less or equal (od to)
mnożeniemultiplication
mnożyćv multiply (przez by)
modelmodel
modulomodulo; ozn. mod
moduł(wartość bezwzględna) absolute value
monotonicznyadj monotone

N
nachodzićv ~ na siebie overlap
należećv belong (do to)
naprzeciwległyadj opposite
następnyadj next
następujący(poniższy) following; ~e po sobie consecutive; adjacent
nawiasbracket; ~ okrągły round bracket; ~ kwadratowy square bracket
niedodatniadj nonpositive; liczba ~a nonpositive number
niemalejącyadj nondecreasing; ciąg ~ nondecreasing sequence
nieparzystyadj odd
nierosnącyadj nonincreasing; ciąg ~ nonincreasing sequence
nierównośćinequality
nieskończenieadv infinitely; ~ wiele infinitely many
nieskończonośćinfinity
nieskończonyadj infinite; zbiór ~ infinite set
nieujemnyadj nonnegative; liczba ~a nonnegative number
niezależnyadj independent; liniowo ~ linearly independent
niezerowyadj nonzero
n-kątn-gon
notacjanotation
numerowaćv number

O
objętośćvolume
obliczaniecomputing
obliczeniacomputation
obrazimage
obrótrotation (wokół about)
obwódperimeter; (koła) circumference
odbiciereflection (względem across)
odbijaćv reflect
odcineksegment
odejmowaćv subtract
odejmowaniesubtraction
odległośćdistance
odpowiadać sobiev correspond
odpowiadającyadj corresponding
odpowiedniadj respective
odpowiednioadv respectively
odwrotność(liczby) reciprocal; (funkcji) inverse
odwróti na ~ and vice versa
odwzorowaniemap; iniekcja injective map; surjekcja surjective map
odwzorowywaćv map
ogniskofocus
ogólnieadv in general; generally
ogólnyadj general
ograniczeniebound; ~ górne (dolne) upper (lower) bound
ograniczonyadj bounded
okrągcircle; ~ wpisany incircle; ~ opisany circumcircle; ~ dopisany excircle
okresperiod
określaćv specify
określonyadj specified
olimpiadaolympiad
opisanyadj circumscribed; okrąg ~ circumcircle
ortocentrumorthocenter
ostrosłuppyramid
axis (pl. axes); ~ współrzędnych coordinate axis; ~ symetrii axis of symmetry
ośmiokątoctagon
ośmiościanoctahedron
otrzymaćv get
otwartyadj open; przedział ~ open interval

P
parapair
parabolaparabola
paradoksparadox
parzystyadj even
permutacjapermutation
piątkaquintuple
pierścieńring
pierwiastek1. root; ~ kwadratowy square root 2. (rozwiązanie) root; zero
pierwiastkowaćv to take a square root
pierwszyadj (nie złożony) prime; liczby względnie ~e relatively prime numbers; relative primes
pięciokątpentagon
pionowyadj vertical
plusplus
płaszczyznaplane
pochodnaderivative; ~ cząstkowa partial derivative
początek~ układu współrzędnych origin
podprzestrzeńsubspace
podstawa1. (logarytmu) base 2. (trapezu) base
podzbiórsubset
podziałpartition
podzielnośćdivisibility (przez by)
podzielnyadj divisible (przez by)
pojawiać sięv occur; appear
pokazaćv show
pokrywać sięv coincide
pole(powierzchni) area
pominąćv omit
pominiętyadj omitted
poprawnyadj correct
poprzedniprevious
poprzedzającyadj preceding
potęgapower
powierzchniasurface
poziomyadj horizontal
półprostaray
prawdatrue
prawdopodobieństwoprobability; ~ warunkowe
prawolaw; ~ rozdzielności mnożenia względem dodawania distributive law
promieńradius (pl. radii); ~ okręgu wpisanego inradius; ~ okręgu opisanego circumradius; ~ okręgu dopisanego exradius
prostaline; ~ styczna tangent (line); ~ prostopadła perpendicular (line) (z przez do from through upon); ~ równoległa parallel (line)
prostokątrectangle
prostopadłościan
prostopadłyadj perpendicular; (o okręgu) orthogonal
przechodniadj transitive
przechodniośćtransitivity
przechodzącyadj passing
przechodzićv pass (przez through)
przecięcieintersection
przecinaćv cut (w in); ~ się intersect (w at); (o prostych i płaszczyznach) meet (w in)
przeciwprostokątnahypotenuse
przedłużenieextension
przedziałinterval; ~ otwarty (domknięty) open (closed) interval
przekątnadiagonal
przekraczaćv exceed
przekrój(cross-)section
przeliczalnycountable; nie~ uncountable
przemiennośćcommutativity
przemiennyadj commutative
przestrzeńspace; ~ wektorowa vector space
przesunięcie(translacja) translation
przesuwaćv move; (stosować translację) translate
przezover; k ~ n k over n
przykładexample
przylegającyadj adjacent
przynajmniejat least
przypadekcase; szczególny ~ special case
przyprostokątna
przyrównywaćv equate
punktpoint; ~ przecięcia intersection (point); ~ styczności point of contact; ~ przegięcia ; ~ o współrzędnych całkowitych lattice point
pytaniequestion

R
radianradian
ramięleg
razytimes; trzy ~ pięć three times five
regułarule
rekurencyjnieadv recursively
rekurencyjnyadj recurrence
resztaremainder
rodzinafamily
rombrhomb (pl. rhombi); rhombus
rosnącyadj increasing
rotacjacurl
rozbieżnyadj divergent
rozkład(prawdopodobieństwa) distribution; ~ na czynniki pierwsze factorization
rozłącznyadj disjoint
rozłożyćv ~ na czynniki pierwsze factorize; ~ się na czynniki pierwsze factor
rozwartokątnyadj obtuse-angled; trójkąt ~ obtuse-angled triangle
rozwartyadj obtuse; kąt ~ obtuse angle
rozważaćv consider
rozwiązaniesolution
rozwiązywaćv solve
rozwinięcieexpansion
równanieequation; ~ liniowe linear equation; ~ kwadratowe quadratic equation; ~ dwukwadratowe biquadratic equation; ~ jednorodne homogeneous equation; ~ symetryczne symmetric equation ; ~ różniczkowe zwyczajne (cząstkowe) ordinary (partial) differential equation; ~ całkowe integral equation
równoległobokparallelogram; rhomboid
równoległościan
równoległyadj parallel
równolicznyadj equinumerable; equinumerous; equipotent; equipollent
równoważnyadj equivalent
równyadj equal; jest ~ is equal (czemuś to sth)
różnicadifference; ~ ciągu length
różniczkowaćv differentiate
różniczkowalnośćdifferentiability
różniczkowalnyadj differentiable
różniczkowaniedifferentiate
różniczkowyadj differential; rachunek ~ differential calculus; operator ~ differential operator
różnić sięv differ (o od by from)
różnyadj distinct
rysunekdiagram; figure (skr. fig.)
rząd1. (wiersz) row 2. (stopień) order; ~u of order
rzutowyadj płaszczyzna ~a projective plane

S
sąsiedztwoneighbourhood
secanssecant; ozn. sec
sferasphere
sieczna
siedmiokątheptagon
silniafactorial function; pięć ~ five factorial
sinussine; ozn. sin
skalarscalar
składać sięv consist (z czegoś of sth)
składnikterm
skończenieadv finitely; ~ wiele finitely many
skończonyadj finite; ~ zbiór finite set
spełniaćv satisfy; ~ równanie to satisfy the equation
spodekfoot (pl. feet)
sprzecznośćcontradiction
sprzężonyconjugate; liczba ~ complex conjugate
stała1. constant 2. adj constant
stopień1. (jednostka miary kąta) degree 2. (wielomianu) degree
stosowaćv apply
stosunekratio
stożekcone
styczna1. tangent 2. adj tangent
sumasum; (zbiorów) union; ~ od k = 0 do n sum from k = 0 to n; ~ po wszystkich zbiorach sum over all sets
sumowaniesummation
surjekcjasurjection; "onto" function
symbolsymbol
symetralna1. (odcinka) perpendicular bisector 2. adj symmetric
symetriasymmetry; ~ osiowa axis symmetry; ~ środkowa halfturn (względem about)
symetrycznysymmetrical (względem about)
szczególnyadj special; ~ przypadek special case
szeregseries; ~ zbieżny (rozbieżny) convergent (divergent) series; ~ potęgowy power series
sześciancube
sześciokąthexagon

Ś
ścianaface
ścieżkapath
średniadj average; wartość ~a average value
średnicadiameter
środekcenter; (odcinka) midpoint; ~ okręgu opisanego circumcenter; ~ okręgu wpisanego incenter; ~ ciężkości center of gravity; centroid; barycenter; ~ symetrii center of the halfturn
środkowa1. (w trójkącie) median; linia ~ middle-line; midline 2. adj central

T
tangenstangent; ozn. tan
teoriatheory; ~ liczb number theory; ~ zbiorów set theory; ~ grup group theory
topologiatopology
torusthorus
trapeztrapezoid; trapesium; ~ równoramienny ; ~ prostokątny
trójkatriple
trójkąttriangle; ~ równoramienny isosceles triangle; ~ równoboczny equilateral triangle; ~ prostokątny right(-angled) triangle; ~ ostrokątny acute-angled triangle; ~ rozwartokątny obtuse-angled triangle; ~ Pascala Pascal's triangle; ~y podobne similar triangles; ~y przystające congruent triangles
trójkątnyadj triangular
trygonometriatrigonometry
twierdzenietheorem; ~ odwrotne converse; ~ sinusów law of sines; ~ cosinusów law of cosines

U
udowadniaćpatrz dowodzić
układ~ równań simultaneous equations; ~ współrzędnych coordinate system
ułamekfraction; ~ piętrowy compound fraction
uogólnieniegeneralization
uogólnionyadj generalized
ustalonyadj fixed
uzasadniaćv justify
uzyskaćv obtain

W
walec
wartośćvalue; ~ bezwzględna absolute value
wartość bezwzględnaabsolute value
warunekcondition; ~ konieczny necessary condition
wektorvector
wewnątrzinside
wewnętrznieadv internally
wewnętrznyadj internal
węzełknot; ~ trywialny unknot
wielkośćsize
wielokątpolygon
wielokrotnośćmultiple; najmniejsza wspólna ~ least common multiple (ozn. LCM)
wielomianpolynomial; ~ stopnia n polynomial of degree n; ~ jednorodny homogeneous polynomial; ~ symetryczny symmetric polynomial
wielościanpolyhedron (pl. polyhedra)
wierszrow
wierzchołekvertex
większyadj greater; ~ lub równy greater or equal (od to)
wklęsłyconcave
własnośćproperty
włącznieadv inclusive
wnętrzeinterior
wpisanyadj inscribed; okrąg ~ incircle
wspólnyadj common
współczynnikcoefficient
współliniowyadj collinear
współokręgowyconcyclic
współpękowyadj concurrent
współpłaszczyznowyadj coplanar
współrzędnacoordinate
współśrodkowyadj concentric; okręgi ~e concentric circles
wtedy~ i tylko ~ if and only if
wyciągaćv ~ pierwiastek kwadratowy to take a square root
wyjaśniaćv explain
wyjątekexception; z ~kiem except
wykładlecture
wykładniczyexponential
wykładnikexponent
wykresgraph
wyłączonyadj (nie zawarty) excluded
wyłączyćv ~ przed nawias to factor out
wymiardimension
wymiernyadj rational; nie~ irrational
wypukłyconvex
wyraz~ ciągu term
wyrażaćv express
wyrażenieexpression
wysokość(odcinek) altitude; (wielkość) height
wystarczającoadv sufficiently
wystarczającyadj sufficent
wyznacznikdeterminant
wzórformula; ~ rekurencyjny recurrence formula

Z
zadanieproblem
zakładaćv suppose; assume
zależećv depend
zależnyadj dependent; liniowo ~ linearly dependent
założenieassumption
zasadaprinciple; ~ szufladkowa pigeon hole principle; ~ minimum well-ordering principle
zawartyadj included
zawieraćv include
zawierającyadj including
zbieżnyadj convergent
zbiórset; ~ pusty empty set
zero1. zero 2. (pierwiastek) zero; root
zewnątrzna ~ outside
zewnętrznieadv externally
zewnętrznyadj external
złożonycomposite; liczba ~a composite number
zmiennavariable
znak1. (liczby) sign 2. (symbol) symbol
znaleźćv find